Mati Talvik Tarmo Salumaa Alvar Saarniit

Strateegiline juhtimine ja sisehindamine lasteaias

324-leheküljeline tavaformaadis ja kõvas köites raamat

Merlecons ja Ko 2007


Strateegiline juhtimine ja sealhulgas sisehindamise läbiviimine on oluline valdkond lasteaia juhataja töös, mis tagab koolieelse lasteasutuse jätkusuutlikkuse ja pideva arengu. See, milliste põhimõtete alusel ja kuidas on strateegiline juhtimine ning sisehindamine lasteaias üles ehitatud, iseloomustab olulisel määral juhataja juhtimise kvaliteeti.
Käesolev käsiraamat annab ülevaate strateegilise juhtimise, sh sisehindamise läbiviimise põhimõtetest. Esile tuuakse strateegilise juhtimise olemus ja käsitletakse selle üksikuid etappe: sisehindamise läbiviimise korra koostamine ja sisehindamise läbiviimine, sisehindamise tulemuste põhjal prioriteetide määratlemine, prioriteetide saavutamiseks lahenduste genereerimine, parima lahenduse väljavalimine, arengukava ja arengukava ühe aasta rakenduskava koostamine ning arengukava ja rakenduskava seire. Samuti on iga olulise strateegilise juhtimise etapi juures pakutud välja meeskonnatöö meetodid, mis võimaldavad üksikutes etappides saavutada otsustusprotsessis konsensust.
Käesolevas käsiraamatus on kirjeldatud ühte võimalikku lähenemist sisehindamise süsteemi loomiseks lasteaias. Käsiraamat sisaldab mitmeid näidiseid, mida saab kasutada kui ühte võimalikku ideed, mille põhjal saab lasteaia juhataja juba ise koostada vajalikud korrad ja vormid sisehindamise läbiviimiseks. Näidistena sisaldab käesolev käsiraamat koolieelse lasteasutuse sisehindamise läbiviimise korra näidist, õpetajale õppeaasta analüütilise töökokkuvõtte koostamise juhendi näidist ja õppealajuhatajale (juhatajale) õppeaasta töö kokkuvõtte koostamise juhendi näidist.
Käesoleva käsiraamatu lõpus on esitatud strateegilise juhtimise ja sisehindamisega seotud mõistete definitsioonid, selliselt nagu neid on käsiraamatus autorid käsitlenud.
Autorid loodavad, et käsiraamat Strateegiline juhtimine ja sisehindamine lasteaias on juhatajale ja tema asetäitjatele tõhusaks abiks strateegilise planeerimise ja sisehindamise süsteemi loomisel lasteaias ning, et käsiraamatus sisalduv materjal annab juhatajale inspiratsiooni ja ideid üksikute strateegilise juhtimisega seotud tegevusvaldkondade arendamiseks ja olemasolevate süsteemide korrigeerimiseks.
Autorid

Sisukord:
 • Sissejuhatus
 • Strateegiline juhtimine lasteaias
 • Strateegiline planeerimine
 • Missioon
 • Visioon
 • Eesmärgid
 • Eesmärkide hierarhia
 • Plaanid ja eesmärkide saavutamine
 • Tegutsemisraamistiku loomine otsuste vastuvõtmiseks ja tegutsemiseks
 • Eelarveliste ressursside juhtimine
 • Strateegiliste plaanide teostamine
 • Strateegiliste plaanide elluviimine kontrollimise ja seire kaudu
 • Sisehindamisel põhinev lasteaia arendussüsteem
 • Arendustegevus põhi- ja tugiprotsesside juhtimise kaudu
 • Lasteaia arendussüsteemi loomise ja rakendamise etapid
 • Sisehindamist reguleerivad õigusaktid
 • Õigusaktidest tulenevad järeldused sisehindamissüsteemi loomiseks
 • Sisehindamise läbiviimise korra koostamine
 • Sisehindamise läbiviimise korra struktuur
 • Andmete määratlemine, mida kogutakse sisehindamise käigus
 • Eestvedamine ja juhtimine
 • Personalijuhtimine
 • Koostöö huvigruppidega
 • Ressursside juhtimine
 • Õppe- ja kasvatusprotsess
 • Isikute määratlemine, kes vastutavad vajalike andmete kogumise eest
 • Andmete kogumine huvigruppide rahulolu väljaselgitamise kaudu
 • Rahulolu ja tagasiside küsitluste läbiviimine
 • Laste rahulolu küsitlused
 • Vanemate rahulolu küsitlused
 • Personali rahulolu tagasisideküsitlused
 • Näidis – Koolieelse Lasteasutuse sisehindamise läbiviimise kord
 • Sisehindamise läbiviimine
 • SWOT analüüsi kasutamine sisehindamisel
 • Kalaluu diagrammi kasutamine sisehindamisel
 • Sisehindamise tulemuste vormistamine aruandena
 • Sisehindamise tulemuste põhjal arengukava koostamine
 • Prioriteetide määratlemine
 • Meetod – Pareto analüüs
 • Meetod – Põhjus-tagajärg seoste leidmine maatriksmeetodil
 • Lahenduste genereerimine
 • Meetod – Ajurünnak
 • Meetod – 635-meetod
 • Parima lahenduse valimine
 • Meetod – Tulu-kulu analüüs
 • Meetod – Parima lahenduse hindamise maatriks
 • Kokkuvõte meeskonnatöö meetodite kasutamisest arendusestegevuses
 • Arengukava tegevuskava koostamine
 • Arengukava struktuur
 • Arengukava rakendusplaanide koostamine
 • Arengukava rakendusplaan - aasta tööplaan
 • Allüksuste ja töötajate tööplaanid
 • Õppealajuhataja tööplaan õppe- ja kasvatusprotsessi valdkonnas
 • Arengukava elluviimise tulemuslikkuse seire
 • Näidis – Juhend õpetajale õppeaasta analüütilise töökokkuvõtte koostamiseks
 • Näidis – Juhend õppealajuhatajale lasteaia õppeaasta töö kokkuvõtte koostamiseks
 • Kokkuvõte
 • Mõisted
 • Toode on läbi müüdud
  Ainult %1 järel
  Strateegiline juhtimine ja sealhulgas sisehindamise läbiviimine on oluline valdkond lasteaia juhataja töös, mis tagab koolieelse lasteasutuse jätkusuutlikkuse ja pideva arengu. See, milliste põhimõtete alusel ja kuidas on strateegiline juhtimine ning sisehindamine lasteaias üles ehitatud, iseloomustab olulisel määral juhataja juhtimise kvaliteeti.
  Käesolev käsiraamat annab ülevaate strateegilise juhtimise, sh sisehindamise läbiviimise põhimõtetest. Esile tuuakse strateegilise juhtimise olemus ja käsitletakse selle üksikuid etappe: sisehindamise läbiviimise korra koostamine ja sisehindamise läbiviimine, sisehindamise tulemuste põhjal prioriteetide määratlemine, prioriteetide saavutamiseks lahenduste genereerimine, parima lahenduse väljavalimine, arengukava ja arengukava ühe aasta rakenduskava koostamine ning arengukava ja rakenduskava seire. Samuti on iga olulise strateegilise juhtimise etapi juures pakutud välja meeskonnatöö meetodid, mis võimaldavad üksikutes etappides saavutada otsustusprotsessis konsensust.
  Käesolevas käsiraamatus on kirjeldatud ühte võimalikku lähenemist sisehindamise süsteemi loomiseks lasteaias. Käsiraamat sisaldab mitmeid näidiseid, mida saab kasutada kui ühte võimalikku ideed, mille põhjal saab lasteaia juhataja juba ise koostada vajalikud korrad ja vormid sisehindamise läbiviimiseks. Näidistena sisaldab käesolev käsiraamat koolieelse lasteasutuse sisehindamise läbiviimise korra näidist, õpetajale õppeaasta analüütilise töökokkuvõtte koostamise juhendi näidist ja õppealajuhatajale (juhatajale) õppeaasta töö kokkuvõtte koostamise juhendi näidist.
  Käesoleva käsiraamatu lõpus on esitatud strateegilise juhtimise ja sisehindamisega seotud mõistete definitsioonid, selliselt nagu neid on käsiraamatus autorid käsitlenud.
  Autorid loodavad, et käsiraamat Strateegiline juhtimine ja sisehindamine lasteaias on juhatajale ja tema asetäitjatele tõhusaks abiks strateegilise planeerimise ja sisehindamise süsteemi loomisel lasteaias ning, et käsiraamatus sisalduv materjal annab juhatajale inspiratsiooni ja ideid üksikute strateegilise juhtimisega seotud tegevusvaldkondade arendamiseks ja olemasolevate süsteemide korrigeerimiseks.
  Autorid

  Sisukord:
 • Sissejuhatus
 • Strateegiline juhtimine lasteaias
 • Strateegiline planeerimine
 • Missioon
 • Visioon
 • Eesmärgid
 • Eesmärkide hierarhia
 • Plaanid ja eesmärkide saavutamine
 • Tegutsemisraamistiku loomine otsuste vastuvõtmiseks ja tegutsemiseks
 • Eelarveliste ressursside juhtimine
 • Strateegiliste plaanide teostamine
 • Strateegiliste plaanide elluviimine kontrollimise ja seire kaudu
 • Sisehindamisel põhinev lasteaia arendussüsteem
 • Arendustegevus põhi- ja tugiprotsesside juhtimise kaudu
 • Lasteaia arendussüsteemi loomise ja rakendamise etapid
 • Sisehindamist reguleerivad õigusaktid
 • Õigusaktidest tulenevad järeldused sisehindamissüsteemi loomiseks
 • Sisehindamise läbiviimise korra koostamine
 • Sisehindamise läbiviimise korra struktuur
 • Andmete määratlemine, mida kogutakse sisehindamise käigus
 • Eestvedamine ja juhtimine
 • Personalijuhtimine
 • Koostöö huvigruppidega
 • Ressursside juhtimine
 • Õppe- ja kasvatusprotsess
 • Isikute määratlemine, kes vastutavad vajalike andmete kogumise eest
 • Andmete kogumine huvigruppide rahulolu väljaselgitamise kaudu
 • Rahulolu ja tagasiside küsitluste läbiviimine
 • Laste rahulolu küsitlused
 • Vanemate rahulolu küsitlused
 • Personali rahulolu tagasisideküsitlused
 • Näidis – Koolieelse Lasteasutuse sisehindamise läbiviimise kord
 • Sisehindamise läbiviimine
 • SWOT analüüsi kasutamine sisehindamisel
 • Kalaluu diagrammi kasutamine sisehindamisel
 • Sisehindamise tulemuste vormistamine aruandena
 • Sisehindamise tulemuste põhjal arengukava koostamine
 • Prioriteetide määratlemine
 • Meetod – Pareto analüüs
 • Meetod – Põhjus-tagajärg seoste leidmine maatriksmeetodil
 • Lahenduste genereerimine
 • Meetod – Ajurünnak
 • Meetod – 635-meetod
 • Parima lahenduse valimine
 • Meetod – Tulu-kulu analüüs
 • Meetod – Parima lahenduse hindamise maatriks
 • Kokkuvõte meeskonnatöö meetodite kasutamisest arendusestegevuses
 • Arengukava tegevuskava koostamine
 • Arengukava struktuur
 • Arengukava rakendusplaanide koostamine
 • Arengukava rakendusplaan - aasta tööplaan
 • Allüksuste ja töötajate tööplaanid
 • Õppealajuhataja tööplaan õppe- ja kasvatusprotsessi valdkonnas
 • Arengukava elluviimise tulemuslikkuse seire
 • Näidis – Juhend õpetajale õppeaasta analüütilise töökokkuvõtte koostamiseks
 • Näidis – Juhend õppealajuhatajale lasteaia õppeaasta töö kokkuvõtte koostamiseks
 • Kokkuvõte
 • Mõisted
 • Tooteinfo
  Tootekood R0163612
  Aasta 2007
  Autor Mati Talvik, Tarmo Salumaa, Alvar Saarniit
  Kirjastus Merlecons ja Ko
  Köide kõva
  Lehekülgi 324
  EAN 9789985977231
  Ümbris ei
  Keel eesti
  Teema pedagoogika, kasvatus

  Kas kõik raamatud on kohe saadaval?

  Uued raamatud - suur osa on laos olemas (seisukord>uus), aga suur osa on ka tellimisel (seisukord > uus tellimisel). Tellimisel raamatud saabuvad lattu enamasti 1-2-3 päeva jooksul. 

  Kasutatud raamatud (seisukord > väga hea, hea, rahuldav) on kõik kohe laos või poes olemas.


  Mis siis teha, kui minu otsitud raamat on läbi müüdud?

  Leia otsitav raamat täppisotsinguga siit.
  Saada oma soov info@raamatukoi.ee. Me salvestame selle ja anname teada, kui raamatu
  leiame. Vahel leiame kiiresti, vahel kulub aastaid. On raamatuid, mille järjekorras on mitu inimest. 


  Kuidas raamatud kätte saab?

  Saadame raamatuid kõigisse pakikappidesse ja kulleriga otse tellija aadressile. Raamatuile saab ka ise kauplustesse järele tulla: Harju tn 1 Tallinnas või Lossi tn 28 Viljandis. Soome, Lätti ja Leetu saadame raamatuid nii pakikappidesse kui tavapostiga, mujale maailmas samuti tavapostiga. Loe lähemalt siit.


  Millises seisukorras on kasutatud raamatud?

  Iga kasutatud raamatu eksemplari juures on märgitud seisukord: väga hea, hea, rahuldav, halb ja vajadust mööda ka täpsustus. Loe lähemalt siit.